PR Graffiti blood of Veldt

PR Graffiti blood of Veldt

дата рождения 25 марта 2011
окрас white & red red nose
владелец Загребин Н Н.Новгород

PR Jarmuch Tcherniy Almaz syn Veldta*PR Ocharovannaya dotch Veldta